ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562