ตรวจราชการ จ.ฉะเชิงเทรา

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการนี้ได้หารือข้อราชการกับนายรพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการคลัง ได้แก่ โครงการ National e-Payment ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ การแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการอย่างยั่งยืน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอเมือง