ตรวจราชการ จ.แม่ฮ่องสอน

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการคลัง ได้แก่ โครงการ National e-Payment ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาเมือง ร้านธงฟ้าประชารัฐ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาปาจาด (กลุ่มเกษตรกรปลูกกระเทียม) ผู้ประกอบการ SMEs Startup และตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานธนารักษ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562