ตรวจราชการ จ.ชลบุรี

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยได้ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการคลัง ได้แก่ โครงการ National e-Payment ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 ตรวจเยี่ยมบ้านพักสวัสดิการของสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตภาค 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562