ตรวจราชการ จ.ระยอง

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในโอกาสนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายยุทธพล องอาจสิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการคลัง ได้แก่ โครงการ National e-Payment ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง ตรวจเยี่ยมบ้านพักสวัสดิการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง และด่านศุลกากรมาบตาพุด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562