ตรวจราชการ จ.แพร่

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยได้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และหารือข้อราชการร่วมกับภาคเอกชน พร้อมทั้งได้เยี่ยมคารวะนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ ศูนย์สาธิตการตลาด บ้านบุญแจ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส. โครงการ National e-Payment การใช้งานธุรกรรมด้านรับเงินผ่านเครื่อง EDC ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ สาขาเมืองแพร่ โครงการพัฒนาสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ และธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองแพร่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562