กระทรวงการคลัง รับมอบเงินบริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะและการกุศล วันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง รับมอบเงินบริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะและการกุศล จากนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน เนื่องในวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี และมอบเงินสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลแก่โรงพยาบาลราชวิถี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562