ตรวจราชการ จ.ระนอง

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 12 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตะระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และการพัฒนาศักยภาพลูกหนี้ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสวัสดิการความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562