ตรวจราชการ จ.เลย

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังและภาคเอกชน โดยร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเยี่ยมคารวะนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานซึ่งสนับสนุนและขับเคลื่อนมาตรการ แผนงานและโครงการสำคัญ (Flagship Project)/โครงการ National e-Payment ณ สำนักงานสรรพาการพื้นที่เลย ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการจัดการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ณ บ้านกอไร่ใหญ่ ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง โดยธนาคารออมสิน และศูนย์เรียนรู้โครงการ 459 โรงเรียนมโนบุเรศบำรุง บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง โดยสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย โครงการพัฒนาสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเลย บ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดเลย และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ สำนักงานคลังจังหวัดเลย สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย และธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองเลย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562