ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3-4

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร และรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน มาตรการ และโครงการสำคัญของกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมถึงให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562