ตรวจราชการ จ.ตาก

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยได้ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการนี้ ได้ประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง จากนั้นได้ลงพื้นที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดตาก และติดตามโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 ณ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2562