ตรวจราชการ จ.พัทลุง

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดพัทลุง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุมด้วย ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุงและสำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ในการนี้ ได้ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุของสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพัทลุง FM 95.75 MHzในประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและเตือนภัยแชร์ลูกโซ่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562