ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร และรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน มาตรการ และโครงการสำคัญของกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมถึงให้คำแนะนำพร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562