ตรวจราชการ จ.สงขลา

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุมด้วย ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ศาลาธนารักษ์ 2 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ในการนี้ ได้ให้สัมภาษณ์รายการ “บายใจปักษ์ใต้บ้านเรา” ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ในประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและเตือนภัยแชร์ลูกโซ่ ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562