ตรวจราชการ จ.สมุทรสาคร

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราขการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสวัสดิการความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ณ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562