งานมอบรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561

นางอุษามาศ ร่วมใจ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง และ นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนของกระทรวงการคลัง ในการเข้าร่วมงานมอบรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอมเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์การประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังนี้

1.หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ติดต่อกัน 4 ปี (หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปี 2558, 2559, 2560 และ 2561)

1) กระทรวงการคลัง/สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3) กรมบัญชีกลาง

2. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo

1) กรมธนารักษ์
2) กรมศุลกากร
3) กรมสรรพสามิต
4) กรมสรรพากร

3. หน่วยงานที่มีการให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่รองรับ IPv6

1) กระทรวงการคลัง/สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ