ตรวจราชการ จ.สมุทรสงคราม

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสวัสดิการความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด ด่านศุลกากรแม่กลอง และติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอัมพวา ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562