ตรวจราชการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค พร้อมกันนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562