ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของกระทรวงการคลัง พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562