รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร

นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558