การประชุมคณะทำงานด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2562

นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562