ข่าวล่าสุด |  ข่าวทั้งหมด | ค้นหา
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน... อ่านต่อ


นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ บริเวณบ้านหนองวงษ์ (เขาขุนอินทร์) หมู่ที่ 7 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน... อ่านต่อ


นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร และรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน มาตรการและโครงการสำคัญของกระทรวงการคลัง รวมถึงให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 และ 15 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน... อ่านต่อ


นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการรถรับ-ส่ง ข้าราชการ ครั้งที่ 1/2562 ณ บริเวณโถงวายุภักษ์ ชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน... อ่านต่อ


นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร และรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการสำคัญของกระทรวงการคลัง พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรภาค 2 พร่อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน... อ่านต่อ


นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุม ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นได้ตรวจติดตามการใช้งานเครื่อง EDC และตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช... อ่านต่อ


นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน... อ่านต่อ


นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการปลูกป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้เสื่อมโทรม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุทัยธานี และ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน... อ่านต่อ


นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และสรรพสามิตพื้นที่ ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน... อ่านต่อ


นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับการดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน... อ่านต่อ

«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»