ข่าวล่าสุด |  ข่าวทั้งหมด | ค้นหา
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9 ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำกับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ( Leadership & Organization Image) เพื่อสร้างการเป็นผู้นำที่ดี และวิธีการสื่อสารของผู้นำระดับสูงในการบริหารงาน เพื่อเป็นแนวทาง และสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรทำงานไปในทิศทางเดียวกัน จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ณ ห้องออดิทอเรียม สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561... อ่านต่อ


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 (Thailand Quality Class: TQC) “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” จากนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรไทยให้มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ... อ่านต่อ


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/นโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเชิญภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และด่านศุลกากรหนองคาย นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน) ร้านธงฟ้าประชารัฐ และตรวจเยี่ยมตลาดไร้เงินสด ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม... อ่านต่อ


นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยเชิญภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เพื่อสำรวจสถานที่ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม... อ่านต่อ


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พบปะครูและนักเรียนจากชมรม Startup Club ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินกิจกรรม Startup Club พร้อมทั้งร่วมหารือกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางและความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ ณ Software Park พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ สวนศรีภูวนาถ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม... อ่านต่อ


นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ร่วมกับนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง คือ โครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม... อ่านต่อ


นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม... อ่านต่อ


นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ท้องที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และติดตามการดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC... อ่านต่อ


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมปฏิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์ในโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “CG WHITE DAY” ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลของธนาคาร นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบงานและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิผล และมีบุคลากรที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม... อ่านต่อ

«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»