ข่าวล่าสุด |  ข่าวทั้งหมด | ค้นหา
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานงานแถลงข่าว “งานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป ประจำปี 2561 : GH Bank Expo 2018” โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแถลงข่าว โดยเริ่มที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ... อ่านต่อ


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต และนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในประเด็นมาตรการด้านภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนน้ำมันดีเซล B20 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่... อ่านต่อ


นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ร่วมพิธีแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้โครงการ “ออมสินสีขาว” และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทุจริต 4.0” โดยนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและการเสวนาในหัวข้อ “ถอดรหัสสินบน” มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายวิเชียร พงศธร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และนายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการสถาบันกรรมการบริษัทไทย ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561... อ่านต่อ


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประสบปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรดาร เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ที่มีอาคารเรียนทรุดโทรมหรือมีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและได้มอบทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดีแต่ขาดคุณทรัพย์ จำนวน 20 ทุน จากพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน... อ่านต่อ


นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางลงพื้นที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินโครงการฯ ณ ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน... อ่านต่อ


นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมการประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ SME บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตลาดไร้เงินสด ชำระเงินโดยการใช้ QR Code ที่ตลาดดอนหวาย ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน... อ่านต่อ


นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางภัทรพร วรทรัพย์ ให้การต้อนรับนายสุพรรณ เก็งทอง นายเอกชัย ตันสุคตานนท์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จัดส่งผลงานประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) เรื่องการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกรมบัญชีกลางผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ในขั้นตอนที่ 1 และกำหนดตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน... อ่านต่อ


นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการคลัง 4.0 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน... อ่านต่อ


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน... อ่านต่อ


นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 9 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย และร่วมการเสวนาบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและทิศทางในอนาคต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการขับเคลื่อนองค์กรของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน... อ่านต่อ

«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»