มอบรางวัลผู้โชคดีจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 2

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลผู้โชคดีจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 2 โดยมีนายนรินทร์ กัลยาณมิตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

ธอส.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามกับผู้แทน จากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการที่จะส่งเสริมกระบวนการ ในการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชน ด้วยการเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างความเป็นชุมชนคุณภาพเข้มแข็งในท้องถิ่น โดยให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง...

การประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ ในงาน “คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)”

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงสากลรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมในงาน “คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)” ณ ลานจอดรถยนต์ริมคลองประปา (ประตู 1) กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

รับมอบเงินร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศล และสาธารณประโยชน์

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง รับมอบเงินร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศล และสาธารณประโยชน์ โครงการคนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair) จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ลานจอดรถยนต์ริมคลองประปา (ประตู 1) กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

พิธีปิดงาน"คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)"

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีปิดงาน"คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)" โดยมีนางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน ณ ลานจอดรถยนต์ริมคลองประปา (ประตู 1) กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

งานเสวนา “พลังแห่งจริยธรรม (The Power of Ethics)”

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมงานเสวนา “พลังแห่งจริยธรรม (The Power of Ethics)” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานคนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair) โดยมีนายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ 1/2560

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 3 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้ลงพื้นตรวจเยี่ยมสถานที่ปฏิบัติงานและบ้านพักข้าราชการเพื่อตรวจดูสภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตในพื้นที่เสี่ยงภัย ณ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และแผนการดำเนินการของกรมบัญชีกลางเพื่อสนับสนุนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ธอส.มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย งวดที่ 2 ประจำปี 2560

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานการมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย งวดที่ 2 ประจำปี 2560 เป็นเงิน 4,250,000.- บาท เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายพิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560

พิธีเปิดงาน"คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)"

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมงาน"คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)" โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ลานจอดรถยนต์ริมคลองประปา (ประตู 1) กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560

ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์กระทรวงการคลัง “MOF HATS”

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้บริหารจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์กระทรวงการคลัง “MOF HATS” ได้แก่ ซื่อสัตย์ (Honesty) รับผิดชอบ (Accountability) สามัคคี (Teamwork) มีจิตบริการ (Service mind) ในงาน “คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)” โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ลานจอดรถยนต์ริมคลองประปา (ประตู 1) กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560