ธอส.แถลงข่าว “งานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป ประจำปี 2561 : GH Bank Expo 2018”

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานงานแถลงข่าว “งานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป ประจำปี 2561 : GH Bank Expo 2018” โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแถลงข่าว โดยเริ่มที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ณ ห้องประชุมวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (อ่านรายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)

แถลงข่าวผลการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต และนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในประเด็นมาตรการด้านภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนน้ำมันดีเซล B20 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 101/2561)

การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางภัทรพร วรทรัพย์ ให้การต้อนรับนายสุพรรณ เก็งทอง นายเอกชัย ตันสุคตานนท์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จัดส่งผลงานประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) เรื่องการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกรมบัญชีกลางผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ในขั้นตอนที่ 1 และกำหนดตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมการประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ SME บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตลาดไร้เงินสด ชำระเงินโดยการใช้ QR Code ที่ตลาดดอนหวาย ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางลงพื้นที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินโครงการฯ ณ ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ธอส. มอบอาคารเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนด่านขุนทด

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประสบปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรดาร เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ที่มีอาคารเรียนทรุดโทรมหรือมีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและได้มอบทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดีแต่ขาดคุณทรัพย์ จำนวน 20 ทุน จากพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ธ.ออมสินจัดโครงการ “ออมสินสีขาว”

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ธนาคารออมสิน ร่วมพิธีแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้โครงการ “ออมสินสีขาว” และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทุจริต 4.0” โดยนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและการเสวนาในหัวข้อ “ถอดรหัสสินบน” มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายวิเชียร พงศธร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และนายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการสถาบันกรรมการบริษัทไทย ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (อ่านรายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)

รมว.คลัง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 5/2561

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการคลัง 4.0 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

โครงการสัมมนามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมเดอะแฟร์เฮ้าส์ บีชรีสอร์ทแอนด์ โฮเต็ล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

กรมบัญชีกลางต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางภัทรพร วรทรัพย์รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายปรีชา วัชราภัย ประธาน อ.ก.พ.ร.นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองประธาน อ.ก.พ.ร. และนางสาวอรนุช เฉยเคารพ รองประธาน อ.ก.พ.ร. พร้อมคณะ เป็นผู้ตรวจประเมินซึ่งกรมบัญชีกลางได้จัดส่งผลงานประเภทนวัตกรรมการบริการเรื่องระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรของกองการพัสดุภาครัฐ โดยกรมบัญชีกลางผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯในรอบที่ 1 และกำหนดตรวจประเมินพื้นที่ปฏิบัติงาน (SiteVisit) ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

ธ.กรุงไทยทอดผ้าป่าสามัคคี

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีธนาคาร เพื่อสร้างอุโบสถและสร้างพระประธาน โดยมีพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดประปุนราษฎร์บำรุง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561