กระทรวงการคลังได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ และจะหยุดปรับปรุงข้อมูลใหม่ในเว็บไซต์เดิม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ธอส. ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น จัดพิธีมอบบ้านพักอาศัย ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 28 ซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วย นางรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการธนาคาร นางสุจิตตรา คําดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารธนาคาร พนักงานเขต/สาขาในพื้นที่ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น...

ปลัดกระทรวงการคลังเปิดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 โดยมีนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้าภารกิจด้านทรัพย์สิน นายประภาศ คงเอียด...

ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 และ 14

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร รวมถึงให้คำแนะนำและรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

ตรวจราชการ จ.เพชรบูรณ์

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ติดตามผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการสนับสนุน...

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ฯ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลัง เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาดูงานการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) การแถลงข่าวและให้...

ตรวจราชการ จ.หนองคาย

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และเข้าเยี่ยมคารวะนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หลังจากนั้นเดินทางไปยังด่านศุลกากรหนองคาย เพื่อร่วมประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับภาคเอกชน และประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำ และตรวจเยี่ยมด่าน...

รมว.คลัง ให้การต้อนรับ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr. Hiroki Mitsumata ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ (Japan External Trade Organization Bangkok: JETRO
Bangkok) เนื่องในโอกาสเข้าพบและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ตรวจราชการ จ.หนองบัวลำภู

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมคารวะนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และร่วมประชุมหารือกับผู้แทนภาคเอกชนและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา...

ตรวจราชการ จ.ชัยภูมิ

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค พร้อมประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการติดตั้งแอปพลิเคชัน
"ถุงเงินประชารัฐ" และตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพากรที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่...

ตรวจราชการ จ.สุราษฎร์ธานี

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุมด้วย ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้น ได้ตรวจติดตามการใช้งานเครื่อง EDC และตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สำนักงาน...

การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2562

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

ตรวจราชการ จ.อุดรธานี

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง และได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง และติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชจังหวัดอุดรธานี และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง...