ธอส.จัดงาน GHB Symphony Meeting 2018 : Stand for Home

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมงาน GHB Symphony Meeting 2018 : Stand For Home โดยภายในงานได้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร ประจำปี 2561 และโครงการสำคัญของกลุ่มงานและสายงาน ให้กับพนักงานทราบ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ และนำไปถ่ายทอดให้พนักงานทุกคนเห็นภาพเป็นภาพเดียวกันทั้งองค์กร และนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในการทำให้คนไทยมีบ้าน หรือ stand for home ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยเชิญภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ ร่วมประชุมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายเสถียรพงศ์ มากสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ (การติดตั้งอุปกรณ์ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)) ร้านค้าที่รับชำระสินค้าผ่านระบบ QR Code (Cashless Society) เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการ และตรวจเยี่ยมสำนักงานและอาคารบ้านพักของหน่วยงานในสังกัด ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

นายอภิศักดื์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

กระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต 86 ปี

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 86 ปี โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ ณ อาคารหอประชุม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 86 ปี

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 86 ปี โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต พิธีทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป การรับมอบเงินบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ เข้ากองทุนสรรพสามิตเพื่อสังคม การแสดงของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต การประกาศเจตนารมณ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น และการเสวนาในหัวข้อ “86 ปี สู่สรรพสามิต 4.0” โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานดังกล่าว ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดตลาดนัดประชารัฐ “วายุภักษ์รักประชาชนจังหวัดพิษณุโลก”

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดตลาดนัดประชารัฐ “วายุภักษ์รักประชาชนจังหวัดพิษณุโลก” ซึ่งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ได้พบปะประชาชนที่มาลงทะเบียนตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

งานครบรอบ 24 ปี EXIM BANK

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตร และต้อนรับผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มาร่วมแสดงยินดีในงานครบรอบ 24 ปี EXIM BANK และร่วมกับ EXIM BANK บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

กระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี EXIM BANK เปิดดำเนินงานครบรอบ 24 ปี

นางสาวสมวรรณ จันทร์ใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศการคลัง ผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล เนื่องในโอกาสธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดดำเนินงานครบรอบ 24 ปี โดยมีนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (EXIM BANK) ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของกระทรวงการคลัง

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของกระทรวงการคลัง ในการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

ปลัดกระทรวงการคลัง นำสื่อมวลชนเข้าฟังการบรรยายเรื่อง“นโยบายและทิศทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลัง นำสื่อมวลชนเข้าฟังการบรรยายเรื่อง“นโยบายและทิศทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” โดย ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการบรรยายเรื่อง "แผนพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก" โดย พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และเยี่ยมชมสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นำสื่อมวลชนเข้าฟังการบรรยายและเยี่ยมชมสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือแหลมฉบัง

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นำสื่อมวลชนเข้าฟังการบรรยายและเยี่ยมชมสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริการงานทั่วไปการท่าเรือแหลมฉบัง ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง

นายอภิศักดื์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561