ติดต่อเรา

ที่ตั้ง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2273 9021 โทรสาร 0 2273 9408
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทรศัพท์ 02-273-9525-6, 02-298-6456 โทรสาร 02-273-9790

ติดต่อ Vayupak Webmaster Team :
02-298-6456