TOP
ปฏิทินกิจกรรม
15
August
2019

ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ กบข. เป็นประธานการแถลงข่าว “รวมพลังความร่วมมือของนักลงทุนสถาบันในการลงนาม แนวปฏิบัติการปฏิเสธการลงทุน (Negative List Guideline)”

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
15 August 2019
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
15 August 2019
หน่วยงานกิจกรรม
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
วาระการประชุม

9.30 น. ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ กบข. เป็นประธานการแถลงข่าว “รวมพลังความร่วมมือของนักลงทุนสถาบันในการลงนาม แนวปฏิบัติการปฏิเสธการลงทุน (Negative List Guideline)” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. พร้อมด้วยผู้บริหารของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ร่วมงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง
เอกสารประกอบ

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร่วมลงนามบันทึกขัอตกลง “ตัวแทนบริการฝากสลากออมทรัพย์ ฝาก-ถอนเงินสด และชำระบิล” ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-11

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
15 August 2019
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
15 August 2019
หน่วยงานกิจกรรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
วาระการประชุม

10.00 น. ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร่วมลงนามบันทึกขัอตกลง “ตัวแทนบริการฝากสลากออมทรัพย์ ฝาก-ถอนเงินสด และชำระบิล” ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-11 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 2 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
บริเวณห้องโถง ชั้น 2 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่
เอกสารประกอบ

รมว.คลัง และคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (US-ASEAN Business Council) และร่วมประชุมหารือการเข้าถึงบริการทางการเงินและประเด็นด้านเศรษฐกิจ

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
15 August 2019
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
15 August 2019
หน่วยงานกิจกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วาระการประชุม

13.00 น. รมว.คลัง และคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (US-ASEAN Business Council) และร่วมประชุมหารือการเข้าถึงบริการทางการเงินและประเด็นด้านเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง