TOP
ร่วมตรวจราชการบูรณาการ จ. อุตรดิตถ์
14 August 2019
237

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการบูรณาการร่วมกับนายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้ร่วมประชุมกับนายธนาธร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งพิจารณาหาแนวทางในการขับเคลื่อนด่านการค้าชายแดนภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกันนี้ ได้ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11