TOP
Mission Statement
21 December 2018
2685

วิสัยทัศน์

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

  1. เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ
  2. บริหารการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
  3. บริหารการเงินแผ่นดิน
  4. บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ