TOP
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เลขที่โครงการ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง
1 62067209386 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New Update Tue, 08 2019 4,500,000.00 4,500,000.00
2 62077483137 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New Update Thu, 08 2019 5,289,165.00 5,226,950.00
3 62077483137 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Tue, 07 2019 5,289,165.00 5,226,950.00
4 62037190914 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New Update Tue, 07 2019 15,000,000.00 15,000,000.00
5 62067422651 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง New Update Wed, 07 2019 7,938,700.00 7,938,700.00
6 62057374197 คัดเลือก จัดซื้อหมึกพิมพ์ (Toner) สำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีคัดเลือก New Update Mon, 07 2019 2,700,000.00 2,551,950.00
7 62067393588 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในบริเวณอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) New Update Fri, 06 2019 847,000 840,000
8 - จ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างออกแบบสำหรับโครงการปรับปรุงลานจอดรถยนต์บริเวณด้านหลังอาคาร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป New Update Mon, 05 2019 757,894.74 757,894.74
9 62057148281 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะจงเจาะ จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง New Update Mon, 05 2019 - -
10 62057177866 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะจงเจาะ จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง New Update Mon, 05 2019 - -