TOP
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Wed, 09 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,500,000.00 4,551,300.00 รายละเอียด
2 Thu, 09 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,289,165.00 5,226,950.00 รายละเอียด
3 Tue, 08 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกโครงการ 4,500,000.00 4,500,000.00 รายละเอียด
4 Tue, 07 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,289,165.00 5,226,950.00 รายละเอียด
5 Tue, 07 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,000,000.00 15,000,000.00 รายละเอียด
6 Wed, 07 2019 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,938,700.00 7,938,700.00 รายละเอียด
7 Mon, 07 2019 คัดเลือก จัดซื้อหมึกพิมพ์ (Toner) สำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีคัดเลือก 2,700,000.00 2,551,950.00 รายละเอียด
8 Fri, 06 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในบริเวณอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 847,000 840,000 รายละเอียด
9 Mon, 05 2019 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะจงเจาะ จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - - รายละเอียด
10 Mon, 05 2019 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะจงเจาะ จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - - รายละเอียด