TOP
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Fri, 07 2020 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๓ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 733,000.00 732,542.60 รายละเอียด
2 Mon, 05 2020 คัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก 46,360,000.00 46,360,000.00 รายละเอียด
3 Wed, 05 2020 คัดเลือก จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีคัดเลือก 4,100,000.00 4,100,000.00 รายละเอียด
4 Mon, 04 2020 คัดเลือก เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือก 4,590,000.00 4,590,000.00 รายละเอียด
5 Wed, 04 2020 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,850,000.00 2,839,990.00 รายละเอียด
6 Wed, 04 2020 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047296004) 4,100,000.00 4,100,000.00 รายละเอียด
7 Mon, 04 2020 คัดเลือก จ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีคัดเลือก 94,041,700.00 87,822,600.00 รายละเอียด
8 Thu, 04 2020 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๓ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 733,000.00 732,572.60 รายละเอียด
9 Sat, 04 2020 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่เพื่อรองรับระบบ New GFMIS Thai ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 90,650,000.00 90,648,230.00 รายละเอียด
10 Fri, 04 2020 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 75,600,000.00 75,748,000.00 รายละเอียด