TOP
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Mon, 05 2019 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะจงเจาะ จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - - รายละเอียด
2 Mon, 05 2019 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะจงเจาะ จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - - รายละเอียด
3 Mon, 05 2019 จ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างออกแบบสำหรับโครงการปรับปรุงลานจอดรถยนต์บริเวณด้านหลังอาคาร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 757,894.74 757,894.74 รายละเอียด
4 Fri, 04 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ิ่มเติมและทดแทนของเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,793,300.00 1,779,740.00 รายละเอียด
5 Fri, 02 2019 คัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและรองรับการเข้าสู่กระทรวงการคลังดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก 9,500,000 - รายละเอียด
6 Wed, 02 2019 จ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 34,430,000 34,430,000 รายละเอียด
7 Mon, 02 2019 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพาหนะเดินทาง เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เรื่อง "การเสริมสร้างคนคลังให้ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 226,000 226,000 รายละเอียด
8 Wed, 01 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,600,000 12,943,124.32 รายละเอียด
9 Tue, 01 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สำรอง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 86,999,916 รายละเอียด
10 Tue, 01 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สำรอง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 80,262,800 86,999,916 รายละเอียด