TOP
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Wed, 12 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างสำหรับโครงการปรับปรุงบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 - รายละเอียด
2 Tue, 12 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่่อมแซมห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,219.00 - รายละเอียด
3 Fri, 12 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างสำหรับโครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร บริเวณชั้นใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000 - รายละเอียด
4 Thu, 12 2018 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000 2,999,667 รายละเอียด
5 Fri, 11 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 - รายละเอียด
6 Fri, 11 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 - รายละเอียด
7 Wed, 11 2018 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000 2,999,667 รายละเอียด
8 Thu, 11 2018 คัดเลือก จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก 115,916,667 - รายละเอียด
9 Fri, 11 2018 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานศิลป์เพื่อการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกโครงการ 680,000 650,000 รายละเอียด
10 Mon, 10 2018 ประกวดราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) - 1,834,600 รายละเอียด