TOP
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Fri, 10 2018 คัดเลือก จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก - 115,916,666.67 รายละเอียด
2 Fri, 10 2018 เฉพาะเจาะจง เหมาบริการจอ LED ขนาด 4x6 เมตร จำนวน 2 จอ - 312,746.66 รายละเอียด
3 Fri, 10 2018 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) 1,836,160 1,834,600 รายละเอียด
4 Wed, 10 2018 คัดเลือก จ้างโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีคัดเลือก 822,345,794.39 - รายละเอียด
5 Fri, 09 2018 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 10,500,000 รายละเอียด
6 Fri, 09 2018 เฉพาะเจาะจง ซื้อการเช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 840,000.00 - รายละเอียด
7 Fri, 09 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แบบรวมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ยกเว้นน้ำมันเชื้อเพลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106,910.00 - รายละเอียด
8 Fri, 09 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,890.00 - รายละเอียด
9 Fri, 09 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นแบตเตอรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,750.00 - รายละเอียด
10 Fri, 09 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบป้องกันเหตุจากอัคคีภัยและการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 120,290 - รายละเอียด