TOP
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Thu, 05 2017 ตกลงราคา จ้างติดตั้งชุดวาล์วหัวขับไฟฟ้าและลูกลอยควบคุมของถังน้ำดี ภายในกระทรวงการคลัง โดยวิธีตกลงราคา - 445,356.50 รายละเอียด
2 Wed, 04 2017 ตกลงราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ - 496,266 รายละเอียด
3 Wed, 04 2017 ตกลงราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ - 496,266 รายละเอียด
4 Tue, 04 2017 พิเศษ จ้างดำเนินโครงการค้นคนคลัง โดยวิธีพิเศษ - 2,700,000 รายละเอียด
5 Tue, 04 2017 พิเศษ จ้างดำเนินโครงการค้นคนคลัง โดยวิธีพิเศษ - 2,700,000 รายละเอียด
6 Mon, 04 2017 ตกลงราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 4 รายการ, ผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ รวม 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา - 490,488 รายละเอียด
7 Mon, 04 2017 ตกลงราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 4 รายการ, ผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ รวม 8 รายการ โดยวิธีตกลงราคา - 490,488 รายละเอียด
8 Wed, 03 2017 พิเศษ ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ - 2,718,870 รายละเอียด
9 Wed, 03 2017 พิเศษ ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีพิเศษ - 2,718,870 รายละเอียด
10 Mon, 03 2017 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2,953,200 รายละเอียด