TOP
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Wed, 11 2016 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ HSM (Hardware Security Module) ระบบ GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,800,000 5,457,000 รายละเอียด
2 Tue, 11 2016 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ IT โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 612,000 572,828 รายละเอียด
3 Tue, 09 2016 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,992,000 3,494,900 รายละเอียด
4 Mon, 09 2016 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 498,522 รายละเอียด
5 Wed, 09 2016 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกโครงการ 7,425,000 7,425,000 รายละเอียด
6 Tue, 09 2016 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000 4,999,093.50 รายละเอียด
7 Fri, 09 2016 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,966,000,000 1,831,723,000 รายละเอียด
8 Wed, 09 2016 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 816,900 739,000 รายละเอียด
9 Tue, 09 2016 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 จำนวน 10,000 เล่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกโครงการ 1,800,000 1,800,000 รายละเอียด
10 Mon, 09 2016 จ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 34,430,000 34,430,000 รายละเอียด