TOP
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Thu, 08 2015 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 444,000 384,408 รายละเอียด
2 Tue, 08 2015 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,974,500 1,795,000 รายละเอียด
3 Mon, 08 2015 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000 948,000 รายละเอียด
4 Wed, 07 2015 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 285,000 285,000 รายละเอียด
5 Fri, 06 2015 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 450,000 450,000 รายละเอียด
6 Fri, 06 2015 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License รุ่นล่าสุด จำนวน 1 ชุด (10 sessions) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกโครงการ 400,000 355,347 รายละเอียด
7 Thu, 06 2015 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 2,000,000 1,866,080 รายละเอียด
8 Mon, 06 2015 จ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ยกเลิกโครงการ 2,000 ล้านบาท 35,025,000 รายละเอียด
9 Thu, 05 2015 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ยกเลิกโครงการ 2,000,000 1,866,080 รายละเอียด
10 Wed, 04 2015 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้ในระบบงาน GFMIS สำหรับกระทรวงการคลัง และศูนย์บางบัวทอง (DRC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,455,864 2,455,864 รายละเอียด