TOP
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Tue, 07 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,000,000.00 15,000,000.00 รายละเอียด
2 Wed, 07 2019 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,938,700.00 7,938,700.00 รายละเอียด
3 Mon, 07 2019 คัดเลือก จัดซื้อหมึกพิมพ์ (Toner) สำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธีคัดเลือก 2,700,000.00 2,551,950.00 รายละเอียด
4 Fri, 06 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในบริเวณอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 847,000 840,000 รายละเอียด
5 Mon, 05 2019 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะจงเจาะ จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - - รายละเอียด
6 Mon, 05 2019 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะจงเจาะ จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า ชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - - รายละเอียด
7 Mon, 05 2019 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะจงเจาะ จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - - รายละเอียด
8 Mon, 05 2019 จ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างออกแบบสำหรับโครงการปรับปรุงลานจอดรถยนต์บริเวณด้านหลังอาคาร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 757,894.74 757,894.74 รายละเอียด
9 Fri, 04 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ิ่มเติมและทดแทนของเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,793,300.00 1,779,740.00 รายละเอียด
10 Fri, 02 2019 คัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและรองรับการเข้าสู่กระทรวงการคลังดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก 9,500,000 - รายละเอียด