จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Tue, 09 2020 เฉพาะเจาะจง การเช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 840,000.00 840,000.00 รายละเอียด
2 Tue, 09 2020 คัดเลือก โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) เพื่อรองรับระบบ E-FILING กรมสรรพากร โดยวิธีคัดเลือก 6,042,700.00 6,042,700.00 รายละเอียด
3 Tue, 09 2020 คัดเลือก โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก 5,090,000.00 5,083,035.00 รายละเอียด
4 Fri, 09 2020 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Telepresence โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 399,110.00 รายละเอียด
5 Thu, 09 2020 เฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,632,000.00 7,632,000.00 รายละเอียด
6 Fri, 07 2020 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๓ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 733,000.00 732,542.60 รายละเอียด
7 Mon, 05 2020 คัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับโครงการจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก 46,360,000.00 46,360,000.00 รายละเอียด
8 Wed, 05 2020 คัดเลือก จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีคัดเลือก 4,100,000.00 4,100,000.00 รายละเอียด
9 Mon, 04 2020 คัดเลือก เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือก 4,590,000.00 4,590,000.00 รายละเอียด
10 Wed, 04 2020 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,850,000.00 2,839,990.00 รายละเอียด