จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Mon, 06 2015 จ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ยกเลิกโครงการ 2,000 ล้านบาท 35,025,000 รายละเอียด
2 Thu, 05 2015 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ยกเลิกโครงการ 2,000,000 1,866,080 รายละเอียด
3 Wed, 04 2015 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้ในระบบงาน GFMIS สำหรับกระทรวงการคลัง และศูนย์บางบัวทอง (DRC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,455,864 2,455,864 รายละเอียด
4 Fri, 04 2015 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับส่วนราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,955,875 2,955,875 รายละเอียด
5 Fri, 02 2015 สอบราคา สอบราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License จำนวน 1 ชุด ยกเลิกโครงการ - 355,347 รายละเอียด
6 Fri, 11 2014 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบควบคุมห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิกโครงการ 15,000,000 - รายละเอียด
7 Tue, 11 2014 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาซื้อสาหรับโครงการทดแทนระบบโทรศัพท์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15,000,000 15,000,000 รายละเอียด
8 Wed, 10 2014 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธาณณูปโภค - 579,268.80 รายละเอียด
9 Wed, 10 2014 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องเครือข่ายสื่อสาร แบบรวมอะไหล่ - 708,333.30 รายละเอียด
10 Mon, 10 2014 การทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการจัดเก็บรายได้และผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS สำหรับคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,100,000 8,105,785 รายละเอียด