TOP
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Wed, 02 2019 จ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 34,430,000 34,430,000 รายละเอียด
2 Mon, 02 2019 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพาหนะเดินทาง เพื่อรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง เรื่อง "การเสริมสร้างคนคลังให้ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 226,000 226,000 รายละเอียด
3 Wed, 01 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,600,000 12,943,124.32 รายละเอียด
4 Tue, 01 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สำรอง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 86,999,916 รายละเอียด
5 Tue, 01 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สำรอง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 80,262,800 86,999,916 รายละเอียด
6 Thu, 01 2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32,519,300 32,190,816 รายละเอียด
7 Wed, 01 2019 คัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและรองรับการเข้าสู่กระทรวงการคลังดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก - 9,500,000 รายละเอียด
8 Wed, 12 2018 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 32,190,816 รายละเอียด
9 Wed, 12 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างสำหรับโครงการปรับปรุงบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 - รายละเอียด
10 Tue, 12 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่่อมแซมห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,219.00 - รายละเอียด