TOP
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Tue, 09 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 133,040,376 - รายละเอียด
2 Mon, 09 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,948,364 - รายละเอียด
3 Mon, 09 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,012,160 - รายละเอียด
4 Fri, 09 2018 ทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์ จำนวน 14 คัน - - รายละเอียด
5 Thu, 09 2018 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,500,000 10,500,000 รายละเอียด
6 Thu, 09 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมการเข้า-ออก ประตูด้วยบัตร (Door Access Control System) แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นบัตร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000 - รายละเอียด
7 Tue, 09 2018 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 916,222.22 1,051,061 รายละเอียด
8 Tue, 09 2018 เฉพาะเจาะจง ซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 182,160 - รายละเอียด
9 Tue, 09 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ไม่รวมอะไหล่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,000 - รายละเอียด
10 Mon, 09 2018 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 10,287,200 รายละเอียด