จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Fri, 02 2020 คัดเลือก โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 3,386,880.- 3,386,880.- รายละเอียด
2 Wed, 02 2020 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 704,901.30 670,676.00 รายละเอียด
3 Wed, 01 2020 คัดเลือก โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก 92,732,800.00 92,732,800.00 รายละเอียด
4 Thu, 01 2020 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,912,000.00 6,912,000.00 รายละเอียด
5 Thu, 01 2020 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,050,000.00 2,050,000.00 รายละเอียด
6 Wed, 01 2020 คัดเลือก เช่าโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก 4,500,000.00 4,551,300.00 รายละเอียด
7 Tue, 01 2020 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาพาหนะเดินทางเพื่อ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,000.00 56,000.00 รายละเอียด
8 Fri, 01 2020 เฉพาะเจาะจง เช่าการเช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 840,000.00 840,000.00 รายละเอียด
9 Fri, 01 2020 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,325,000.00 1,225,000.00 รายละเอียด
10 Thu, 01 2020 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ SAP ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46,366,400.00 46,366,400.00 รายละเอียด