TOP
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Mon, 09 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษากำกับ ดูแล ควบคุมงานการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,000,000 - รายละเอียด
2 Mon, 09 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,500 - รายละเอียด
3 Fri, 09 2018 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และอาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2,270,153.27 รายละเอียด
4 Fri, 09 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (Operation Maintenance OM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 153,664,000 รายละเอียด
5 Fri, 09 2018 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และอาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,285,950.50 2,270,153.27 รายละเอียด
6 Thu, 09 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 133,040,376 รายละเอียด
7 Thu, 09 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างการจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงของระบบ GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 74,948,364 รายละเอียด
8 Mon, 09 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการระบบ Internet ความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 8,012,160 รายละเอียด
9 Wed, 08 2018 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานศิลป์เพื่อการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกโครงการ 680,000 650,000 รายละเอียด
10 Fri, 07 2018 เฉพาะเจาะจง ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,520 - รายละเอียด