TOP
จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ วันที่ประกาศ วิธีจัดการจัดหา เรื่อง งบประมาณ
โครงการ(บาท)
ราคากลาง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1 Fri, 07 2018 เฉพาะเจาะจง ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,520 - รายละเอียด
2 Fri, 07 2018 เฉพาะเจาะจง ซื้อมู่ลี่พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,300 - รายละเอียด
3 Thu, 07 2018 คัดเลือก จ้างโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก 4,760,000 - รายละเอียด
4 Wed, 07 2018 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2,953,200 รายละเอียด
5 Thu, 07 2018 คัดเลือก จ้างโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีคัดเลือก - 821,286,056 รายละเอียด
6 Thu, 07 2018 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 1,596,027 รายละเอียด
7 Fri, 06 2018 เฉพาะเจาะจง ซื้อหลอดไฟพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,528.14 - รายละเอียด
8 Thu, 06 2018 เฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมเครื่องผสมสัญญาณเสียง ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,815 - รายละเอียด
9 Thu, 06 2018 เฉพาะเจาะจง ซื้อตู้เอกสารพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 162,640 - รายละเอียด
10 Thu, 06 2018 เฉพาะเจาะจง ซื้อระบบเครื่องอ่านบัตรจอดรถ ไม้กั้นรถแบบอัตโนมัติและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 214,000 - รายละเอียด