TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ปฏิทินกิจกรรม
04
กันยายน
2562

รมว.คลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยมี ผอ.สคร. กล่าวรายงาน

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
4 ก.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
4 ก.ย. 2562
หน่วยงานกิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
รายละเอียดกิจกรรม

9.00 น. รมว.คลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยมี ผอ.สคร. กล่าวรายงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดงาน MOF Innovation Talk "We Create Future Today" โดยมีอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมงาน

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
4 ก.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
4 ก.ย. 2562
หน่วยงานกิจกรรม
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
รายละเอียดกิจกรรม

13.30 น. รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดงาน MOF Innovation Talk "We Create Future Today" โดยมีอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

รมว.คลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยมี ผอ.สคร. กล่าวรายงาน

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
4 ก.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
4 ก.ย. 2562
หน่วยงานกิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
รายละเอียดกิจกรรม

9.00 น. รมว.คลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยมี ผอ.สคร. กล่าวรายงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนา “India: The Window of Opportunities” แนะโอกาสการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดอินเดีย

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
4 ก.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
4 ก.ย. 2562
หน่วยงานกิจกรรม
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
รายละเอียดกิจกรรม

9.00 น. EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนา “India: The Window of Opportunities” แนะโอกาสการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดอินเดีย ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมสรรพากร และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี (#HACKATAX)”

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
4 ก.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
4 ก.ย. 2562
หน่วยงานกิจกรรม
กรมสรรพากร
รายละเอียดกิจกรรม

11.30 น. อธิบดีกรมสรรพากร และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี (#HACKATAX)” ณ ลานชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าวฮิลล์ กรุงเทพฯ

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
ลานชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าวฮิลล์ กรุงเทพฯ