TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ปฏิทินกิจกรรม
26
สิงหาคม
2562

รมว.คลัง และคณะ ตรวจเยี่ยมกรมสรรพากร

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
26 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
26 ส.ค. 2562
หน่วยงานกิจกรรม
กรมสรรพากร
รายละเอียดกิจกรรม

13.30 น. รมว.คลัง และคณะ ตรวจเยี่ยมกรมสรรพากร ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร

รมว.คลัง ร่วมงาน Dinner Talk “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยภายใต้รัฐบาลใหม่”

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
26 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
26 ส.ค. 2562
หน่วยงานกิจกรรม
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
รายละเอียดกิจกรรม

19.00 น. รมว.คลัง ร่วมงาน Dinner Talk “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยภายใต้รัฐบาลใหม่” ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซนเอบีซี ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซนเอบีซี ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

รองนายกฯ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ครั้งที่ 3/2562

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
26 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
26 ส.ค. 2562
หน่วยงานกิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
รายละเอียดกิจกรรม

9.00 น. รองนายกฯ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง