TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ปฏิทินกิจกรรม
26
มีนาคม
2563

รมว.คลัง พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง และ ผอ.สศค. แถลงข่าวชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ตามมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
26 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
26 มี.ค. 2563
หน่วยงานกิจกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
รายละเอียดกิจกรรม

15.00 น. รมว.คลัง พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง และ ผอ.สศค. แถลงข่าวชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ตามมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง