TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ปฏิทินกิจกรรม
19
ตุลาคม
2563

9.30 น. ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ กอช. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิก

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
19 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
19 ต.ค. 2563
หน่วยงานกิจกรรม
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
รายละเอียดกิจกรรม
9.30 น. ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ กอช. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. ระหว่าง กอช. กับ ธนาคารออมสิน ณ บริเวณโถงห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง

 

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
บริเวณโถงห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง
เอกสารประกอบ

อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ

วันที่เริ่มต้นกิจกรรม
19 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
19 ต.ค. 2563
หน่วยงานกิจกรรม
กรมธนารักษ์
รายละเอียดกิจกรรม

13.00 น. อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์ (อาคารเก่า)

กลุ่มกิจกรรม
กระทรวงการคลัง
สถานที่จัดการประชุมกิจกรรม
ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์ (อาคารเก่า)