TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 5/2562
1 ส.ค. 2562
269

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2562 โดยมีนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13