TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ตรวจราชการ จ.ปัตตานี
31 ก.ค. 2562
285

นางแพตริเซีย มงคลวนิช  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน เพื่อรับทราบสภาพปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง จากนั้นได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัด และบ้านพักข้าราชการสรรพากรพื้นที่ และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17