TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
6 ส.ค. 2562
193

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11