TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 8/2562
23 ส.ค. 2562
105

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7