TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

งานสัมมนาวิชาการของ สศค. ประจำปี 2562
23 ส.ค. 2562
164

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 "คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่" โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวรายงาน ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24