TOP

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการกระทรวง

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 6/2562
23 ส.ค. 2562
84

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2562
โดยมี นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9